ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЧЕРВЕН БРЯГ

На основание Решение № 53/24.01.2012 година на Общински съвет Червен бряг и съгласно Заповед на Изпълнителния директор на АСП, считано от 1 март 2012 година, се разкри услугата Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр. Червен бряг с капацитет 30 места.

ЦОП Червен бряг е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и други.

Екипът на ЦОП Червен бряг работи в посока заздравяване на връзката между училището и семейството, за постигане на партньорски взаимоотношения  между учители и родители, както и за навременно коригиране на конфликтно или отклоняващо се от нормите поведение и социално включване на уязвимите групи.

Социалната услуга е предназначена за деца от 4 – 18 години и е насочена към всички деца в риск, живеещи на територията на община Червен бряг, и техните семейства. Това са деца с поведенчески проблеми, реинтегрирани деца с риск за повторно влизане в институция, деца от непълни семейства или отглеждани от членове на разширеното семейство (баба, дядо, леля и др.), деца с образователни и обучителни затруднения, деца, за които съществува идентифициран риск от настаняване в институция.

Осъществени инициативи и кампании на ЦОП Червен бряг: информационни срещи и разяснителни кампании за „Приемна грижа”, които информират местната общност; предколедни кампании за събиране на дрехи и учебни материали в подкрепа на децата в неравностойно социално положение; кампания, насочена против агресията в училищата; кампания за равно третиране на различните етноси; кампания за равностойно третиране на хората с увреждания.