ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ И ПЕДАГОГ

Валентина Иванова е завършила магистърска степен  История във Великотърновския университет ‘’ Св. св. Кирил и Методий’’. Отговорна за качественото предоставяне на социалната услуга и управление на дейността на Центъра в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България. Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата в общината и на национално ниво. Работи с деца, които имат затруднения в образователния процес, за които има риск да отпаднат или които вече са отпаднали от образователната система, както и с техните родители. Работи активно с директорите в училищата в града, педагогическите съветници и класни ръководители с цел събиране на информация, касаеща работата с всяко дете. Изработва индивидуални и групови образователни програми.

АТАНАС АТАНАСОВ
ПСИХОЛОГ
Атанас Атанасов е завършил магистърската си степен Социална Психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Притежава опит в предоставянето на социални услуги, работа с високо рискови общности, както и с деца и младежи в риск. Отговаря за психологичната дейност в ЦОП, провежда индивидуални сесии с децата и младежите, както и с техните семейства. Работи с деца с девиантно поведение, нарушени комуникативни умения и затруднения в представянето на себе си пред обкръжаващата среда.
СИЛВИЯ ГОРАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Извършва социлални дейности в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случаи, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, води индивидуални и групови консултации, подготвя план за работа, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства.

ИРЕНА ДЖИПОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Ирена е завършила Стопанска Академия ‘’ Д.А.Ценов’’ гр. Свищов специалност ‘’ Стопанско управление’’. Като социален асистент е ангажирана в подпомагане работата на екипа, подържане на добра работна среда. Осигурява необходимите материали нужни за безпроблемното протичане на работния процес.