ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ И ПЕДАГОГ
Отговорна за качественото предоставяне на социалната услуга и управление на дейността на Центъра в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България. Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата в общината и на национално ниво. Работи с деца, които имат затруднения в образователния процес, за които има риск да отпаднат или които вече са отпаднали от образователната система, както и с техните родители. Работи активно с директорите в училищата в града, педагогическите съветници и класни ръководители с цел събиране на информация, касаеща работата с всяко дете. Изработва индивидуални и групови образователни програми. Валентина е Магистър по специалност История.
АТАНАС АТАНАСОВ
ПСИХОЛОГ
Атанас Атанасов е завършил магистърската си степен Социална Психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Притежава опит в предоставянето на социални услуги, работа с високо рискови общности, както и с деца и младежи в риск. Отговаря за психологичната дейност в ЦОП, провежда индивидуални сесии с децата и младежите, както и с техните семейства. Работи с деца с девиантно поведение, нарушени комуникативни умения и затруднения в представянето на себе си пред обкръжаващата среда.
ТАНЯ ЛАЗАРОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Извършва социлални дейности в подкрепа на потребителите на ЦОП. Координира работата на специалистите, работещи по конкретен случаи, проучва и анализира индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, води индивидуални и групови консултации, подготвя план за работа, извършва мобилна социална работа и осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата в риск и техните семейства. Работи в сферата на социалните дейности и в Център за обществена подкрепа Червен бряг от две години.